Všeobecné obchodní podmínky

Masážní Studio Oblouková

Jméno a příjmení provozovatele: Mgr. Bc. Lada Válková Králová
IČO: 88754863
Adresa provozovny: Oblouková 683/15, Praha 10, Vršovice, 101 00

Služby jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění
a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Email: info@studio-obloukova.cz
Tel.: +420 777 079 165

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi Masážním Studiem Oblouková, dále jen „provozovatel“ a osobou rezervující si termín masáže a kupující si masážní služby, dárkový poukaz či jiný produkt, dále jen „zákazník“, při objednání služeb, nabízených provozovatelem na stránkách www.studio-obloukova.czwww.masaze-obloukova.cz.
 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, dále jen „smluvní strany“, se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.studio-obloukova.cz a www.masaze-obloukova.cz.
 1. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi provozovatelem a zákazníkem.
 1. Znění obchodních podmínek může provozovatel kdykoli měnit či doplňovat.

2. Rozhodné právo a právní režim

 1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

3. Proces objednání služeb a jejich úhrady

 1. Objednání – zákazník vyjadřuje objednáním prostřednictvím rezervačního systému nebo zakoupením dárkového poukazu svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí dokončené objednávky zákazníka provozovatelem.
 1. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu nebo služby.
 1. Služby jsou hrazeny zákazníkem v hotovosti, bezhotovostně platební kartou na platebním terminálu, benefitními poukázkami nebo benefitními kartami, dárkovým poukazem nebo převodem na účet.
 1. Zákazník je povinen informovat provozovatele v případě, že mu nedorazí emailem potvrzení rezervace na masáž.

4.Podmínky čerpání dárkových poukazů

 1. Dárkový poukaz opravňuje zákazníka k čerpání služeb uvedených na www.studio-obloukova.cz a www.masaze-obloukova.cz.
 1. Dárkový poukaz lze uplatnit a služby čerpat pouze do doby 1 rok od data zakoupení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Datum expirace je uveden na dárkovém poukazu.
 1. Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat přes rezervační formulář na www.masaze-obloukova.cz nebo www.studio-obloukova.cz. Informace může provozovatel předat zákazníkovi emailem, nebo telefonicky. Telefonické spojení neslouží pro objednání, zrušení ani rezervaci termínu. Pro zrušení termínu masáže je v odkazu rezervačního emailu uveden formulář pro zrušení rezervace.
 1. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při rezervaci masáže pro ověření platnosti. Při rezervaci masáže lze změnit druh masáže uvedené na certifikátu za masáž ve stejné, nebo nižší cenové hodnotě.
 1. Dárkový poukaz není směnitelný za hotovost a nelze ho vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky. Je platný jednorázově.
 1. V případě, že je zákazník objednán a bez zrušení závazné rezervace se předem nedostaví, hodnota objednané služby se automaticky zákazníkovi z dárkového poukazu odečte nebo mu propadá.
 1. Zakoupením dárkového poukazu zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 1. Zákazník je povinen seznámit obdarovanou osobu s podmínkami zde uvedenými.

Přijetím dárkového poukazu obdarovaná osoba souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

5. Všeobecné obchodní podmínky

 1. Termín návštěvy:
  1. Termín návštěvy je nutné předem rezervovat na www.studio-obloukova.cz nebo na www.masaze-obloukova.cz.
  2. Informace ohledně vhodného druhu masáže nebo výběru vhodné masérky předá provozovatel zákazníkovi emailem nebo telefonicky. 
  3. Telefonická rezervace masáže není možná. 
  4. Rezervovaný termín se stává závaznou objednávkou.
  5. Provozovatel na rezervovaný termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas a rezervuje prostor studia.
  6. Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu. Zákazník se musí dostavit v přesně rezervovaný čas.
 1. Přeobjednání:
  1. Pokud se zákazník nemůže v termínu rezervace na masáž dostavit, informuje o tom předem pomocí odkazu ve svém rezervačním emailu, nejpozději však 24 hodin před termínem rezervace masáže.
  2. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
 1. Pozdní příchod:
  • Dostaví-li se zákazník do 15ti minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně rezervovaném čase.
  • V případě zpoždění delší než 15 minut masáž propadá a vzniká nárok na storno poplatek.
 1. Absence zákazníka:
 2. V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby masáže ve výši 100 % uhrazené částky, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

6. Odmítnutí a předčasné ukončení masáže

 1. Masáž může být bez náhrady odmítnuta v těchto případech:
 1. zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,
 2. zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek,
 3. zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru,
 4. zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu.
 1. Masáž může být předčasně bez náhrady ukončena, pokud se během masáže:
 1. u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
 2. u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
 3. u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
 4. bude zákazník chovat nepřístojným způsobem.

7. Doprovod a přístupnost

 1. Zákazníka nemůže na masáž doprovázet jiná dospělá osoba – výjimku tvoří pouze děti a mladiství.
 2. Studio není zařízeno na přítomnost dětí s dospělou osobou, která má rezervovaný termín masáže.
 3. Studio není zařízeno na přítomnost domácích zvířat, osob na invalidním vozíku a osob s jinak omezenou schopností pohybu.
 4. Studio má možnost parkování v okolí Studia Oblouková za poplatek v parkovacím automatu.
 5. Studio nedisponuje recepcí – z tohoto důvodu nemůže provozovatel umožnit zákazníkovi vstup do prostor studia dříve než v rezervovaný čas masáže.

8. Osobní věci a cennosti

 1. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po masáži neručí.

9. Informovaný souhlas zákazníka

 1. Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
 1. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti: Vstupem do prostor studia vyjadřuje zákazník souhlas:
 1. se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti v prostorách studia a
 2. povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhující masérky.

10. Ceník

 1. Ceník masážních služeb a produktů je na webových stránkách provozovatele www.studio-obloukova.cz a www.masaze-obloukova.cz

11. Reklamace služeb

 1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně na místě ihned po masáži a důvěryhodným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.
 2. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.
 3. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel z důvodu neprůkaznosti.
 4. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
 5. Zákazník je po masáži seznámen s možnými reakcemi na provedenou masáž.

12. Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů: zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník poskytnutím e-mailové adresy souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

13. Závěrečná ujednání

 1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

Vážení a milí klienti,

rádi bychom vás upozornili, že v případě zrušení vaší rezervace méně než 24 hodin před termínem masáže požadujeme úhradu masáže v plné výši nebo zajištění náhrady, která přijde místo vás.

V případě zpoždění v době delší než 15 minut masáž propadá a vzniká nárok na storno poplatek.

Veškeré informace naleznete v Obchodních podmínkách Studia Oblouková.

Těšíme se na vás.

Masážní Studio Oblouková