Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Lada Válková Králová – Studio Oblouková IČO 88754863 se sídlem Travná 1297, Praha 9 – Kyje dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje 
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
  • Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.
  • Jedná se například o jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při objednávce produktu nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší rezervace.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednané služby.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. 
 • GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách: administrační informační sdělení společnosti v případě, objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • Vyřízení Vaší objednávky a rezervace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; 
 • Při objednávce a rezervace jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, čas a detaily Vaší rezervace), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže a náležitě odstraní všechny fyzické kopie.

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě vop,
 • zajišťující služby provozování webu (správce webu) a další služby v souvislosti s provozováním webu a software,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat písemně nebo elektronicky na emailu.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  1. Šifrování, zabezpečení citlivých dat 
  2. Řízení přístupových oprávněni a politika bezpečného hesla 
  3. Logování aktivity uživatelů 
  4. Zabezpečení zařízení, systému, sítě a webu
  5. Detekce prevence útoku a incidentů
  6. Zálohování a plán obnovy
  7. Fyzická bezpečnost 
  8. Školení zaměstnanců a přidružených externích osob 
  9. Pravidla likvidace osobních údajů 
  10. Nastavení bezpečnostních požadavků a kontrola třetích stran.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  1. Poskytovatelé a externě zapojené osoby – poskytovatélé software/účetní práce/Marketingová činnost.
  2. Zaměstnancům a všem zapojeným osobám ve Studiu Oblouková (organizace, plnění zakázky, účetní záležitosti, administrační záležitosti)
  3. Právní složky v případě podezření nelegální činnosti 

VIII.Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového nebo rezervačního formuláře rezervace.studio-obloukova.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře rezervace.studio-obloukova.cz. 
 3. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek, kterou jste správci poskytl/a.

Vážení a milí klienti,

rádi bychom vás upozornili, že v případě zrušení vaší rezervace méně než 24 hodin před termínem masáže požadujeme úhradu masáže v plné výši nebo zajištění náhrady, která přijde místo vás.

V případě zpoždění v době delší než 15 minut masáž propadá a vzniká nárok na storno poplatek.

Veškeré informace naleznete v Obchodních podmínkách Studia Oblouková.

Těšíme se na vás.

Masážní Studio Oblouková